Seilingsbestemmelser for Vårserien - 2019

Bjarte Løchen
07.05.2019
Seilingsbestemmelser for Vårserien - 2019

1. Regler

1.1 Regattaene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 - 2020, klassereglene for angjeldende klasser, samt seilingsbestemmelsene for Regattaene.

1.2 Det er ikke tillat å benytte autopilot under regattaene.

1.3 Det stilles ikke krav til seilnummer eller nasjonalitetsbokstaver i seilet så lenge deltakende båter er entydig identifiserbare for arrangørene.

1.4 Regattaen er betegnet som kategori C iht NSF (og ISAF) reklameregler, untatt jolleklassene som klassifiseres som Kategori A.

Alle deltagende Tur og Havseilere samt Kjølbåter skal være utstyrt i h.h.t NSF sikkerhetskategori 5 - for havseilaser i skjermet farvann, med følgende unntak :Pkt 3.29 i OSR gjelder ikke. For NSFs godkjente klassebåter gjelder ikke OSR pkt 3.06 , 3.14, og pkt 4.26.4 (g) er erstattet med at det anbefales reveanordning for storseil.

1.5 Seilingsbestemmelsene gjelder foran kunngjøringen.

 

2. Beskjed til deltagerne

2.1 Beskjeder til deltagerne vil bli kunngjort på den offisielle oppslagstavla på veggen på Holmenhytta ved Seilerhytta i Viksfjord samt på Larvik Seilforenings hjemmeside https://larvikseilforening.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx og/eller Facebook side https://www.facebook.com/Larvikseilforening/

 

3 Endringer i seilingsbestemmelsene

3.1 Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på den offisielle oppslagstavlen på Holmen, senest 30 minutter før første varsel for dagens første seilas.

 

4. Signaler på land

4.1 Signaler på land vil bli vist fra standplass ved regattakontoret på Holmen

4.2 Når AP (rød/hvit vimpel) vises på land skal «1 minutt» i Kappseilingsreglene estattes med «ikke mindre enn 15 minutter».

4.3 Dersom det er spesielle meldinger til deltakerne vil dette signaliseres med signalflagg L på standplass. Regattakomiteen kan i denne forbindelse benytte VHF kanal 77 for å formidle beskjeder til Tur & Hav klassen. Øvrige båter skal komme på praiehold av bølgebryteren på Selbuskjær eller kontakte standplass før man går ut på vannet.

 

5. Registrering

5.1 Båter med rett til å delta kan melde seg på via Sail Race System ved å bruke denne linken: https://www.manage2sail.com/en-US/Home/EventRegistrationRedirect/dc6338ef-5ec5-4fe3-adf9-949579314900 , eller på regattakontoret på Holmen ved Seilerhytta. Påmeldingsavgiften er 250 kr for Tur&Hav og 150 kr for alle andre klasser.

5.2 Alle skippere skal være medlem av Larvik Seilforening.

5.3 Gjestende båter kan få tillatelse til å starte ved å rette seg til startsjef på standplass før første varselsignal.

5.4 For deltakere i Tur & Hav klassen må Nor-Rating tall for 2019 oppgis. Dersom  Nor-Rating tall ikke kan oppgis kan regattakomite bruke tidligere tildelt Nor-Ratingtall eller beregne et tall. Dette tallet skal aldri være gunstigere enn et gyldig Nor-Rating tall.

 

6 Tidsprogram for Regattaene

  1. Vårserien består av 7 tirsdagsregattaer som følger:

   Regatta 1         14. mai

   Regatta 2         21. mai

   Regatta 3         28. mai

   Regatta 4         4. juni

   Regatta 5         11. juni

   Regatta 6         18. juni

   Regatta 7         25. juni

    

   6.2 De 2 dårligste resultatene kan strykes.

   6.3 Det seiles 1 regatta hver tirsdag med første varselsignal kl 17:55

    

   7 Klasser og Klasseflagg

   7.1 Klasse                               Flagg               Varselsiganl                             Startsignal

   Tur & Hav                                 D                     17:55                                       18:00

   Yngling/Wayfarer/RS Feva        E                     18:00                                       18:05

   Hobie Cat                                 F                      18:05                                       18:10

   Optimist                                              G                            18:10                                                   18:15

    

   8 Baneområde og løp

   8.1 Det seiles på faste merker i Viksfjord og Larviksfjorden iht LS Regattakart.

   8.2 Løpet angis seinest ved varselsignal ved å vise løpet på tavle ved standplass. Alternativt kan det vises løpsnummer fra løpsliste.

    

   9 Merker

   9.1 Merker F, G, K, L, M, R, Y og Z er oransje kulebøyer med bokstav påskrevet. F er i Frenvikbukta, G er ved Gon, K er ved Karpusa, L er nord for Mjølbergholmen, M er ved Måsakollen, R er ved Kongebrygga på Malmøya, Y er sør for Kaupang innerst i Ødegårdsbukta, Z er sør for Bjønnes brygge.

   9.2 Merke 1-8 er sjømerker nummerert medsols i sjøkartet slik at:

   1 er grønn stake ved Vikerboen, 2 er grønn stake ved Malmøyboen, 3 er rød stake ved Kaupangboen, 4 er sort og rød stake ved Seiboen, 5 er svart og gul lysbøye på Rakkeboene, 6 er rød stake på Ramsholmsflu, 7 er sort jernstake på Risøyboen, 8 er rød stake ved Agnes.

   9.3 Merke H er sort jernstake vest for Rødholmen i Viksfjord og merke T er søndre grønn stake ved Tollerodden.

   9.4 Start- og målmerker, Ytre (0) og Indre begrensningsmerke, er hvite bøyer med stang/flagg øst for standplass på Holmen, Ytre begrensningsmerke (0) kan brukes som rundingsmerke og har betegnelsen 0.

    

   10 Start

   10.1 Kappseilasene startes i flg. Kappseilingsregel 26 med varsel signal 5 minutter før start. Startintervall mellom klassene er 5 minutter.

   10.2 Startlinje er mellom signalmast på land og Ytre begrensningsmerke (0). Startlinjen skal passeres mellom hvite bøyer med stang/flagg i retning mot første merke.

   10.3 Båter som ikke har fått varselsignal skal holde seg unna startområdet for andre klasser.

   10.4 En båt kan ikke starte seinere enn 5 minutter etter sitt startsignal og vil da få poeng som DNS.

    

   11 Mål

   11.1 Mållinjen er identisk med startlinjen og skal passeres i retning fra siste merke.

    

   12 Områder som er hindringer.

   For alle båter gjelder:

   12.1 Det skal ikke seiles mellom Malmøya og dens omkringliggende skjær (inklusive Sundskjærene og Karpusa), og heller ikke i farvannet mellom Malmøya og Ølbergholmen.

   12.2 Det skal holdes NV om Vikerboen.

   12.3 Det skal ikke seiles gjennom sundet nord om Tørbergholmen eller mellom Tørbergholmen og dens omkringliggende skjær.

   12.4 Det skal holdes mellom Rødholmen og sort stake (H) vest for denne.

   12.5 Det skal ikke seiles i farvannet mellom Lamøya og Bjønnesflaket.

   12.6 Det skal ikke seiles mellom Lamøya og skjærene Øst for denne.

    

   13 Straff

   13.1 En båt som har tatt en straff eller trukket seg fra løpet skal melde fra til regattakontoret så snart som praktisk mulig innen utløpet av protestfristen.

   13.2 En straff består av en 360° vending og inkluderer en stagvending og en jibb.

    

    14 AVKORTING AV LØPET

    

   14.1 Flagg S: Båtene skal fullføre ved å seile mellom det nærliggende merket og stangen som viser

   dette flagget på komitebåt

   Flagg C: Båtene skal seile mellom det nærliggende merke og komitebåt som viser dette flagget og deretter rett til mål ved Seilerhytta.

   S eller C vist med klasseflagg gjelder bare den enkelte klasse, ellers gjelder det alle klasser.

    

   15 Maksimaltider

   15.1 Maksimaltiden er 120 minutter for alle klasser.

   15.2 Båter som ikke har gått i mål innen 60 minutter etter den første båten i samme klasse som har seilt løpet noteres som DNF (ikke fullført).

    

    

   16 Protester og søknader om godtgjørelse

   16.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal innleveres der innen

   protestfristen.

   16.2 Protestfristen er 30 minutter etter at siste båt i klassen har fullført dagens regatta.

   16.3 Beskjeder om protester vil bli slått opp på oppslags tavlen senest kl 18:30 etterfølgende tirsdag for å underrette deltakerne om tid og sted for høringer hvor de er part eller oppnevnt som vitner.

   Høringene vil foregå ved regattakontoret.

    

   17 Utstyr og målekontroller

   17.1 En båt eller og dens utstyr kan når som helst kontrolleres for overensstemmelse med

   klasseregler og seilingsbestemmelsene.

    

   18 Poengberegning.

   18.1 For Klasse Tur & Hav benyttes respittberegning etter "tid-på-tid" med Nor-rating tall.

   18.2 For En-type klasser benyttes plassering iht rekkefølge ved målgang.

    

   19 Premiering

   19.1 Premieutdeling for Vårserien foretas ved Larvik Seilforenings tradisjonsrike årsfest som utlyses i god tid på høsten. Det foretas ⅓ premiering.

    

   20 Ansvarsfraskrivelse

   20.1 Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar.

   20.2 Den organiserende myndighet, mannskaper og jurymedlemmer vil ikke akseptere noe

   ansvar for skade, forårsaket av egne handlinger eller av en av den organiserende

   myndighets mannskaper, eller av en deltagers handlinger, på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. Hverken som direkte eller indirekte skade. Listen over skader er ikke ment som `begrenset til` men som i tillegg til, dersom av ytterligere skader, mentale lidelser etc. pådras.

   20.3 Den organiserende myndighet og dens mannskaper vil heller ikke akseptere noe ansvar i henhold til ovennevnte liste forårsaket av sammenstøt eller grunnstøting m.m. for nyttetrafikk, fartøy eller båter i området.

   Deltakerne minnes om Sjøveisreglenes bestemmelser om vikeplikt for nyttetrafikken og andre fartøy eller båter som ikke kappseiler.


   21 Forsikring

   21.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

    

    

    

    

    

   Regattakomite kan kalles opp på VHF kanal 77

    

   GOD SEILAS !!!